Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas, 2011

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

I S A K Y M A S

 

DEL LETINES OBSTRUKCINES PLAUCIU LIGOS AMBULATORINIO GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011m. liepos 18d. Nr.V-694

Vilnius

 

Siekdamas tinkamai reglamentuoti ambulatorini gydyma kompensuojamaisiais vaistais:

1. T v i r t i n u Letines obstrukcines plauciu ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos apraša (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004m. gegužes 14d. isakymo Nr.V-367 ,,Del letines obstrukcines plauciu ligos, gonokokines infekcijos, sifilio diagnostikos ir ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lešu, metodiku patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3151) 1.1punkta;

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009m. rugsejo 25d. isakyma Nr.V-767 ,,Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004m. gegužes 14d. isakymo Nr.V-367 ,,Del letines obstrukcines plauciu ligos, gonokokines infekcijos, sifilio diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lešu, metodiku patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 116-4975).

3. P a v e d u isakymo vykdyma kontroliuoti viceministrui pagal administruojama sriti.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RAIMONDAS ŠUKYS

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. liepos 18d. isakymu
Nr.V-694

 

LETINES OBSTRUKCINES PLAUCIU LIGOS AMBULATORINIO GYDYMO
KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Letines obstrukcines plauciu ligos ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas (toliau– tvarkos aprašas) nustato letines obstrukcines plauciu ligos, pagal Tarptautines statistines ligu ir susijusiu sveikatos sutrikimu klasifikacijos dešimtaji pataisyta ir papildyta leidima ,,Sisteminis ligu sarašas“ (Australijos modifikacija, TLK -10-AM) žymimos kodais J44.0, J44.1, J44.8, J44.9, diagnozavimo, ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais ir gydymo efektyvumo vertinimo tvarka.

2. Šiame tvarkos apraše vartojamos savokos:

Letine obstrukcine plauciu liga (toliau– LOPL)– letine kvepavimo taku liga, pasireiškianti progresuojancia kvepavimo taku obstrukcija, susijusia su netipine plauciu uždegimine reakcija i ikvepiamas kenksmingas daleles ar dujas. Liga gali pasireikšti ir kitu organu ar audiniu pažeidimu, galinciu kai kuriems ligoniams ja pasunkinti.

Forsuota gyvybine plauciu talpa (toliau– FVC)– maksimalus oro kiekis, kuris gali buti forsuotai iškveptas po maksimalaus ikvepimo.

Forsuoto iškvepimo turis per pirma sekunde (toliau– FEV1)– iškvepto oro turis per pirma forsuoto iškvepimo sekunde po maksimalaus ikvepimo.

3. Kitos šiame teises akte vartojamos savokos atitinka istatymuose ir kituose teises aktuose vartojamas savokas.

 

II. LETINES OBSTRUKCINES PLAUCIU LIGOS DIAGNOZAVIMAS

 

4. Šeimos gydytojas ar kitos profesines kvalifikacijos gydytojas, pagal savo kompetencija atlikes tyrimus ir itares LOPL, pacienta siuncia pas gydytoja pulmonologa patvirtinti diagnozes.

5. LOPL turi buti itariama, jei yra bent vienas iš rizikos veiksniu (rukymas, darbo aplinkos dulkes, oro teršalai, respiracine infekcija, nevisaverte mityba, letinis plauciu augimas ir raida) ir simptomu (letinis, iš pradžiu epizodinis, veliau nuolatinis kosulys, letinis skrepliavimas, progresuojantis dusulys fizinio kruvio metu, veliau ir ramybeje, švokštimas, kartais krutines lastos sukaustymas).

6. Gydytojas pulmonologas patvirtina LOPL diagnoze, nurodo ligos stadija. LOPL diagnozei patvirtinti atliekama spirometrija su bronchu pletimo meginiu, krutines lastos rentgeninis tyrimas ir pagal poreiki kiti tyrimai, kurie galetu paneigti kitas bronchu obstrukcijos priežastis. Bronchu pletimo meginys padeda nustatyti obstrukcijos laikinuma. Ji tikslinga atlikti tik karta– diagnozuojant liga.

7. a1antitripsino tyrimas atliekamas pacientams, kurie LOPL susirgo jaunesni nei 45metu amžiaus arba kuriu šeimos nariai serga LOPL.

8. Arterinio kraujo duju tyrimai svarbus LOPL toliau progresuojant. Šis tyrimas atliekamas, jei paciento FEV1 < 40proc. butinojo dydžio arba jei yra kvepavimo ar dešiniosios širdies puses nepakankamumo požymiu.

 

1lentele . Spirometrine LOPL sunkumo klasifikacija

Stadija

 

Spirometrijos rodikliu reikšme

 

I. Lengva LOPL

 

FEV1/FVC < 70proc. normos

FEV1 = 80proc. normos

II.Vidutinio sunkumo LOPL

 

FEV1/FVC < 70proc. normos

50proc. = FEV1 < 80proc. normos

III. Sunki LOPL

 

FEV1/FVC < 70proc. normos

30proc. = FEV1 < 50proc. normos

IV. Labai sunki LOPL

 

FEV1/FVC < 70proc. normos

FEV1 < 30proc. normos arba FEV1 < 50proc. normos ir yra kvepavimo nepakankamumo požymiu

 

 

Pastaba. Nurodytos FEV1ir FEV1/FVC reikšmes gautos po bronchus pleciancio vaisto inhaliacijos. Svarbiausias bronchu obstrukcijos spirometrinis kriterijus yra FEV1/VC ar FEV1/FVC rodiklio vertes sumažejimas žemiau normos ribos (ANR), t. y. FEV1/VC < ANR ar FEV1/FVC < ANr.Kvepavimo nepakankamumas diagnozuojamas, kai kvepuojant aplinkos oru arterinio kraujo pO2 < 60mm Hg (8,0kPa) kartu su arterinio kraujo pCO2 > 50mm Hg (6,7kPa) ar be jo. LOPL sunkuma lemia ne tik kvepavimo taku obstrukcijos sunkumas, bet ir klinikiniai simptomai, kuriu svarbiausi yra dusulys ir fizinio pajegumo mažejimas. Todel spirometrine sunkumo klasifikacija taikytina tik parenkant pradini gydyma.

 

III. AMBULATORINIS LETINES OBSTRUKCINES PLAUCIU LIGOS GYDYMAS KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS

 

9. Pagrindiniai LOPL gydymo principai:

9.1. stabili LOPL gydoma individualiai, veikiant simptomus ir gerinant gyvenimo kokybe;

9.2. bronchus pleciantys vaistai (ß2adrenoreceptoriu agonistai, anticholinerginiai vaistai ir ju deriniai) yra simptominio LOPL gydymo pagrindas. Jie vartojami pagal poreiki arba reguliariai simptomams mažinti arba ju prevencijai;

9.3. gydymas gali buti pradetas ß2adrenoreceptoriu agonistu klasei priklausanciu vaistu, prireikus gali buti keiciamas gydymu anticholinerginiais vaistais ar atvirkšciai. Diagnozavus LOPL, pradedamas paciento ir, jei reikia, jo artimuju mokymas;

9.4. gydymas inhaliaciniais gliukokortikoidais (išskyrus sudetini vaista salmeteroli ir flutikazona, kuri galima skirti, kai FEV1 < 60proc. normos, prieš bronchus pleciancio vaisto vartojima) skiriamas pacientams, kuriems nustatyta sunki ir labai sunki LOPL stadija ir kuriems kartojasi ligos paumejimai (bent trys per pastaruosius trejus metus);

9.5. del pacientui nepalankaus naudos ir rizikos santykio reikia vengti nuolatinio gydymo geriamaisiais gliukokortikoidais;

9.6. vaistus skiria ir keicia gydytojas pulmonologas, atsižvelgdamas i LOPL sunkuma, ligos eiga, gydymo efektyvuma, nepageidaujama vaistu poveiki;

9.7. šeimos gydytojas tik tesia ilgalaiki gydyma, atsižvelgdamas i pulmonologo konsultacija;

9.8. šeimos gydytojas siuncia pacientus gydytojo pulmonologo konsultacijos:

9.8.1. kai skirtas gydymas nepakankamai efektyvus (vertinami simptomai ir fizinio kruvio tolerancija);

9.8.2. sunkios ir labai sunkios LOPL atvejais gydymo adekvatumui ivertinti (viena karta per metus);

9.8.3. vidutinio sunkumo, sunkios ir labai sunkios LOPL atvejais, kai reikia skirti gydyma ilgai veikianciais bronchus plecianciais vaistais ir inhaliuojamais gliukokortikoidais (viename ar paskiruose inhaliatoriuose);

9.8.4. labai sunkios LOPL atveju, kai reikia skirti gydyma geriamaisiais gliukokortikoidais;

9.8.5. del ilgalaikes deguonies terapijos skyrimo;

9.8.6. operacijos (bulektomijos, plauciu turi mažinancios operacijos, plauciu transplantacijos) tikslingumui nustatyti.

 

2lentele . Stabilios LOPL gydymas*

LOPL stadija

 

Gydymas

 

I (lengva)

 

1. Pagal poreiki skiriami trumpai veikiantys bronchus pleciantys vaistai:

1.1. anticholinerginiai vaistai: ipratropio bromidas;

1.2. ß2adrenoreceptoriu agonistai: salbutamolis;

1.3. kai reikia, bronchus plecianciu vaistu derinys: fenoterolis ir ipratropio bromidas.

II (vidutinio sunkumo)

 

1. Skiriami trumpai veikiantys bronchus pleciantys vaistai.

2. Jei reikia, papildoma vienu (ar daugiau) ilgai veikianciu bronchus plecianciu vaistu:

2.1. formoteroliu;

2.2. salmeteroliu;

2.3. tiotropio bromidu.

3. Jei reikia, esant FEV1<60proc. normos, besikartojant ligos paumejimams, galima skirti flutikazono ir salmeterolio derini viename inhaliatoriuje (neskiriant kartu tiotropio bromido).

III (sunki)

 

1. Skiriami bronchus pleciantys vaistai.

2. Jei reikia, papildoma inhaliuojamaisiais gliukokortikoidais:

2.1. beklometozonu;

2.2. budezonidu;

2.3. flutikazonu.

3. Jei reikia, skiriami vaistu deriniai viename inhaliatoriuje:

3.1. formoterolis ir budezonidas;

3.2. salmeterolis ir flutikazonas.

IV (labai sunki)

 

1. Skiriami bronchus pleciantys vaistai.

2. Skiriami inhaliuojamieji gliukokortikoidai ir ju deriniai su kitais vaistais.

3. Jei reikia, papildoma geriamaisiais gliukokortikoidais.

4. Ilgalaike deguonies terapija.

 

 

* Vaistu eiliškumas nurodytas abeceles tvarka.

 

IV. GYDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

 

10. Ligos eigos ir gydymo efektyvumo pagrindiniai vertinimo kriterijai yra dusulys ir fizinis pajegumas, plauciu funkcijos tyrimu dinamika, LOPL paumejimu skaicius per metus.

11. Gydytojui pulmonologui paskyrus gydyma, šeimos gydytojas tesia gydyma, vertindamas gydymo poveiki: simptomus, fizinio kruvio tolerancija, plauciu funkcijos tyrima (pneumotachometrija). Nustacius, kad gydymo efektyvumas pakankamas, gydymas tesiamas efektyviu vaistu ar vaistu deriniu.

12. Gydytojas pulmonologas konsultacijos metu vertina simptomus, fizinio kruvio tolerancija, spirometrijos duomenis. Pagal poreiki atliekamas išplestinis plauciu funkcijos vertinimas (plauciu turio ir (ar) duju difuzijos plauciuose tyrimai). Jei nustatoma, kad gydymo efektyvumas nepakankamas, skiriamas kitas vaistas arba gydymas papildomas šio tvarkos aprašo 2lenteleje nurodytu vaistu (vaistu deriniu).

_________________