LIETUVOS PULMONOLOGŲ DRAUGIJOS
ĮSTATAI

1 skirsnis. BENDROJI DALIS
1.1. Asociacijos pilnas pavadinimas – Lietuvos pulmonologų draugija (toliau vadinama „A SOCIACIJA “). Lietuvos pulmonologų draugija perėmė 1934 metais Kaune įkurtos Lietuvos kovos su džiova draugijos, o taip pat Lietuvos ftiziatrų ir pulmonologų draugijos teisę ir narystę Pasaulinėje Sveikatos apsaugos organizacijoje (World Health Organisation) ir Tarptautinėje tuberkuliozės ir plaučių ligų sąjungoje (International Union against Tuberculosis and Lung Disease).

1.2. A SOCIACIJA įsteigta ir veikia Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų norminių teisės aktų, šių A SOCIACIJOS įstatų (toliau – Į STATŲ ) bei valdymo aktų pagrindu.

1.3. A SOCIACIJA yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, finansinį, organizacinį ir juridinį savarankiškumą, galintis savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. A SOCIACIJA turi savo antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas kredito įstaigose.

1.4. A SOCIACIJA yra ribotos civilinės atsakomybės, jos turtas yra atskirtas nuo narių turto. Pagal savo prievoles A SOCIACIJA atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. A SOCIACIJA neatsako pagal narių prievoles, o nariai neatsako pagal A SOCIACIJOS prievoles.

1.5. A SOCIACIJOS buveinė: Santariškių g. 2, Vilniaus m.

1.6. A SOCIACIJOS finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. A SOCIACIJOS veiklos laikotarpis neribotas.

2 skirsnis. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS KRYPTYS

2.1. A SOCIACIJA yra ne pelno organizacija, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos gydytojus pulmonologus bei kitų specialybių gydytojus ir kurios veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus. A SOCIACIJA gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

2.2. Pagrindiniai A SOCIACIJOS tikslai:

2.2.1. vienyti medicinos mokslo, praktikos ir visuomenės jėgas pulmonologijos uždaviniams spręsti;

2.2.2. kelti A SOCIACIJOS narių kvalifikaciją.

2.3. A SOCIACIJA , įgyvendindama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.3.1. analizuoja ir skelbia duomenis apie tuberkuliozės ir kitų plaučių ligų paplitimą, siūlo priemones sergamumui ir ligotumui mažinti;

2.3.2. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse tuberkuliozės ir pulmonologijos programose;

2.3.3. skatina burtis i organizacijas, besirūpinančias pagalbos ir socialinių garantijų organizavimu ir teikimu sergantiems tuberkulioze ir plaučių ligomis;

2.3.4. teikia suinteresuotoms institucijoms rekomendacijas praktikos, mokslo ir mokymo įstaigų veiklos gerinimui;

2.3.5. užsiima organizacine ir leidybine veikla;

2.3.6. rūpinasi nusipelniusių Lietuvos ftiziatrų ir pulmonologų atminimo įamžinimu;

2.3.7. tarpininkauja Lietuvos gydytojų sąjungai ir kitoms organizacijoms sprendžiant A SOCIACIJOS narių profesinius ir socialinius klausimus;

2.3.8. dalyvauja atestuojant, sertifikuojant ir licencijuojant LR pulmonologus;

2.3.9. nagrinėja ir svarsto A SOCIACIJOS narių etikos pažeidimus;

2.3.10. propaguoja sveikatos ugdymą, stiprinimą ir puoselėjimą;

2.3.11. organizuoja kvalifikacijos kėlimo renginius, mokslines praktines konferencijas;

2.3.12. bendrauja su kitomis medicinos draugijomis, sąjungomis, asociacijomis bei kitomis įregistruotomis Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis

3 skirsnis. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. A SOCIACIJA , nepažeisdama norminių teisės aktų ir kitų asmenų teisių ir interesų, turi teisę:

3.1.1. turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurios prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir A SOCIACIJOS veiklos tikslams;

3.1.2. samdyti asmenis A SOCIACIJOS įstatuose numatytai veiklai;

3.1.3. turėti savo pavadinimą, simbolį;

3.1.4. teikti mokamas paslaugas, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus bei turėti kitų teisių ir pareigų;

3.1.5. nustatyti savo produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus;

3.1.6. įstatymų nustatyta tvarka pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį valdyti, naudoti ar juo disponuoti nuosavybės ar patikėjimo teise;

3.1.7. turėti sąskaitas kredito įstaigose;

3.1.8. skolintis iš savo narių. A SOCIACIJA neturi teisės skolintis pinigų iš savo narių už palūkanas;

3.1.9. nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti struktūrinius padalinius, apibrėžti jų statusą ir veiklą;

3.1.10. steigti kitus juridinius asmenis, būti dalyve;

3.1.11. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;

3.1.12. užsiimti leidyba;

3.1.13. skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui ir kitiems visuomenei naudingiems tikslams;

3.1.14. turėti kitokias, Į STATUOSE nenumatytas, civilines teises ir pareigas, atlikti kitus juridinę reikšmę turinčius veiksmus.

4 skirsnis. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. A SOCIACIJOS nariais gali būti Lietuvos Respublikos gydytojai pulmonologai, ftiziatrai, laboratorinės medicinos gydytojai, alergologai ir klinikiniai imunologai, gydytojai radiologai, krūtinės ląstos chirurgai, intensyvios terapijos gydytojai, pateikę A SOCIACIJOS P IRMININKUI pareiškimą, užpildę nario anketą, pripažįstantys įstatus, dalyvaujantys A SOCIACIJOS veikloje ir mokantys nario mokesti. A SOCIACIJOS garbės nariais gali būti renkami Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, nusipelnę ftiziatrijos ir pulmonologijos mokslui ir praktikai. Jie renkami S UVAŽIAVIME atviru balsavimu, dalyvaujančių narių balsų dauguma. A SOCIACIJOS Garbės nariai atleidžiami nuo nario mokesčio. A SOCIACIJOS rėmėjais gali būti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, suinteresuoti A SOCIACIJOS veiklos vystymu ir plėtojimu, bei materialiai ją remiantys.

4.2. Minimalus A SOCIACIJOS narių skaičius yra trys.

4.3. A SOCIACIJOS narys turi tokias teises:

4.3.1. dalyvauti ir balsuoti A SOCIACIJOS visuotiniame narių susirinkime (S UVAŽIAVIME );

4.3.2. naudotis A SOCIACIJOS teikiamomis paslaugomis, dalyvauti A SOCIACIJOS rengiamuose renginiuose;

4.3.3. susipažinti su A SOCIACIJOS dokumentais ir gauti visą A SOCIACIJOS turimą informaciją apie jos veiklą;

4.3.4. bet kada išstoti iš A SOCIACIJOS ;

4.3 .5. teikti žodinius bei rašytinius pasiūlymus dėl A SOCIACIJOS veiklos, nutarimų;

4.3 .6. inicijuoti S UVAŽIAVIMO sušaukimą svarbiems A SOCIACIJOS klausimams spręsti;

4.3 .7. ginčyti teisme A SOCIACIJOS organų nutarimus;

4.3 .8. kreiptis į teismą prašant panaikinti S UVAŽIAVIMO ir kitų A SOCIACIJOS organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Į STATAMS arba protingumo ar sąžiningumo principams;

4.3 .9. kreiptis į teismą prašant uždrausti A SOCIACIJOS valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius A SOCIACIJOS veiklos tikslams ar pažeidžiančius A SOCIACIJOS valdymo organo kompetenciją;

4.3 .10 . prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar A SOCIACIJA , A SOCIACIJOS organai ar jų nariai veikė tinkamai;

4.3 .11. kreiptis į teismą reikalaudami, kad balsavimo teisė būtų grąžinta nariui, jeigu balsavimo teisė yra perleista kitam asmeniui, kurio veiksmai prieštarauja A SOCIACIJOS tikslams, ir negalima pagrįstai manyti, kad jo veiksmai ateityje pasikeis;

4.3.12 . kreiptis į A SOCIACIJĄ su prašymu apginti jo pažeistas teises, gauti su tuo susijusias konsultacijas;

4.3 .13. kitas teisės aktuose ir Į STATUOSE nustatytas teises.

4.4. A SOCIACIJOS narys privalo:

4.4.1. laikytis Į STATŲ ;

4.4.2. vykdyti S UVAŽIAVIMO sprendimus, A SOCIACIJOS organų nutarimus;

4.4.3. vykdyti narių tarpusavio susitarimus ir įsipareigojimus;

4.4.4. ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo A SOCIACIJOS finansinių metų pradžios, o jei nario mokesčio dydis ir grafikas yra keičiamas – nuo S UVAŽIAVIMO , priėmusio sprendimą pakeisti nario mokesčio dydį ir grafiką, dienos, sumokėti nario ir kitus nustatytus mokesčius ar jų priemokas (netaikoma A SOCIACIJOS Garbės nariams);

4.4.5. teikti A SOCIACIJAI informaciją bei kitą pagalbą, būtiną A SOCIACIJOS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

4.4.6. tobulinti savo profesines žinias ir įgūdžius;

4.4.7. gerbti A SOCIACIJOS tradicijas ir jas puoselėti, laikytis etikos reikalavimų;

4.4.8. ginti A SOCIACIJOS garbę.

4.5. A SOCIACIJOS buveinėje turi būti visų A SOCIACIJOS narių sąrašas.

5 skirsnis. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

5.1. Asmuo, norintis tapti A SOCIACIJOS nariu, pateikia rašytinį prašymą P IRMININKUI kartu užpildydamas nustatyto formos anketą . Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti nariu, jo santykiai su A SOCIACIJA . Prašymas įregistruojamas ir, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, perduodamas T ARYBAI . Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti A SOCIACIJOS nariais pateikia jų tėvai ar globėjai.

5.2. Gavęs šių Į STATŲ 5.1. punkte nurodytą prašymą, P IRMININKAS privalo sušaukti T ARYBOS posėdį, kuriame turi būti svarstomas naujojo nario priėmimo į A SOCIACIJĄ klausimas. T ARYBOS posėdyje , kuriame svarstomas naujų narių priėmimas ir jei tam neprieštarauja nei vienas narys , gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais nariais.

5.3. Asmenims, pageidaujantiems tapti naujais nariais, T ARYBOS posėdyje nedalyvavus, apie priimtą sprendimą P IRMININKAS informuoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

5.4. A smuo A SOCIACIJOS nariu tampa ir visas Į STATUOSE numatytas nario teises įgyja nuo S UVAŽIAVIMO nustatytų vienkartinio stojamojo ir metinio nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo dienos.

5.5. A SOCIACIJOS narys įtraukiamas į A SOCIACIJOS narių apskaitos sąrašą ir jam išduodamas nustatyto pavyzdžio nario bilietas.

5.6. Narystė A SOCIACIJOJE pasibaigia:

5.6.1. nariui pareiškus norą išstoti iš A SOCIACIJOS ;

5.6.2. mirus nariui – fiziniam asmeniui;

5.6.3. jei per vienerius metus nuo T ARYBOS nutarimo sustabdyti narystę, narystė A SOCIACIJOJE dėl paties nario kaltės nebuvo atnaujinta.

5.7. Asmuo, norintis išstoti iš A SOCIACIJOS , pateikia rašytinį pareiškimą P IRMININKUI . Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo diena.

5.8. T ARYBOS nutarimu A SOCIACIJOS narys gali būti pašalintas iš A SOCIACIJOS , jeigu jis:

5.8.1. pažeidžia medicinos etikos ir deontologijos reikalavimus;

5.8.2. nevykdo ar netinkamai vykdo Į STATUOSE nustatytas nario pareigas;

5.8.3. nevykdo ar netinkamai vykdo S UVAŽIAVIMO sprendimus;

5.8.4. nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus A SOCIACIJAI ir jos nariams;

5.8.5. vykdo veiklą, priešišką A SOCIACIJOS tikslams ir uždaviniams;

5.8.6. jo elgesys pažeidžia nario etikos reikalavimus, diskredituoja A SOCIACIJĄ ir jos narius.

5.9. Jei yra Į STATŲ 5.8.2., 5.8.3., 5.8.4. punktuose nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu inicijuojama A SOCIACIJOS nario pašalinimo procedūra, ir A SOCIACIJOS narys T ARYBAI nurodo svarbias aplinkybes, sąlygojusias minėtų pagrindų atsiradimą, T ARYBA gali sustabdyti tokio subjekto narystę A SOCIACIJOJE . Narystė T ARYBOS nutarimu gali būti sustabdyta ne ilgiau nei vieneriems metams.

5.10. Kai A SOCIACIJOS narys pašalina aplinkybes, dėl kurių jo narystė A SOCIACIJOJE buvo sustabdyta, T ARYBA , vadovaudamasis motyvuotu prašymu, savo nutarimu atnaujina tokio subjekto narystę A SOCIACIJOJE .

5.11. Nario pašalinimo arba narystės A SOCIACIJOJE sustabdymo procedūrai inicijuoti pakanka bent vieno Į STATŲ 5.8. punkte nurodytų pagrindų.

5.12. Apie T ARYBOS posėdžio, kuriame bus sprendžiamas nario priėmimo, nario pašalinimo, narystės A SOCIACIJOJE sustabdymo ar atnaujinimo klausimas, datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešama nariui, kurio priėmimo, pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo klausimas sprendžiamas. Jei narys buvo tinkamai informuotas, nario neatvykimas netrukdo išspręsti atitinkamo klausimo jam nedalyvaujant.

5.13. N utarimas dėl nario priėmimo, pašalinimo, narystės sustabdymo ar atnaujinimo priimamas šių Į STATŲ 5 skirsnyje nustatyta tvarka ir įsigalioja nuo jo priėmimo momento. A SOCIACIJOS narys per vieną mėnesį nuo nutarimo priėmimo turi teisę nutarimą apskųsti S UVAŽIAVIMUI . S UVAŽIAVIMO sprendimas yra galutinis.

5.14. Išstojusiam ar pašalintam A SOCIACIJOS nariui stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip A SOCIACIJOS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.